Menu Zamknij

Umowa/statut spółki

Umowa Spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Dodatkowo w umowie spółki powinny się znaleźć następujące zapisy: sposób podwyższenia kapitału zakładowego, podział zysków, sposób dokonywania dopłat i pożyczek, czy zbycie udziałów wymaga zgody zgromadzenia wspólników, czy umowa wyłącza ogranicza lub wyłącza wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, szczegółowe określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych (aportów) oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

  1. nazwę spółki, jej siedzibę, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności – nr PKD, sposób reprezentacji oraz inne postanowienia umowy/statutu spółki,
  2. dane wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku wspólników będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi prawa handlowego nr KRS, NIP, REGON.

Projekt umowy spółki należy uzgodnić z notariuszem. Kancelaria dysponuje również wzorami umów spółek, z których można skorzystać.