• Home
  • /
  • Umowa/statut spółki

Umowa/statut spółki

  1. nazwę spółki, jej siedzibę, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności – nr PKD, sposób reprezentacji oraz inne postanowienia umowy/statutu spółki,
  2. dane wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku wspólników będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi prawa handlowego nr KRS, NIP, REGON.

Projekt umowy spółki należy uzgodnić z notariuszem. Kancelaria dysponuje również wzorami umów spółek, z których można skorzystać.

Notariusz Piaseczno

Back to Top