Menu Zamknij

Czynności notarialne

Notariusz Wojciech Gonet będąc osobą zaufania publicznego przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez Wojciecha Gonet notariusza w Piasecznie, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz dokonuje czynności w języku polskim, a na żądanie strony może dokonać dodatkowo tę czynność w języku obcym, w takim przypadku niezbędna będzie jednak obecność tłumacza przysięgłego. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 Prawo o notariacie „Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).”, a zgodnie z art. 79 wyżej wymienionej ustawy, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe (zobowiązujące), umowy ustanowienia służebności: przesyłu, osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia notariusz może sporządzić, w przypadku braku sporu pomiędzy spadkobiercami i możliwości zgromadzenia się wszystkich żyjących spadkobierców, przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest znacznie szybsze u notariusza, niż wydanie przez sąd postanowienia sądu o nabyciu spadku,
 3. sporządza europejskie poświadczenie spadkowe, protokoły wydania, sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego, europejskie poświadczenie spadkowe jest dokumentem potwierdzającym nabycie praw do spadku w krajach Unii Europejskiej,
 4. sporządza protokoły powołania zarządcy sukcesyjnego, akty powołania zarządcy sukcesyjnego, protokoły odwołania zarządy sukcesyjnego, akty odwołania zarządcy sukcesyjnego, protokoły rezygnacji zarządcy sukcesyjnego,
 5. sporządza protokoły powołania tymczasowego przedstawiciela, akty powołania tymczasowego przedstawiciela, protokoły odwołania tymczasowego przedstawiciela, akty odwołania tymczasowego przedstawiciela, protokoły rezygnacji tymczasowego przedstawiciela,
 6. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu),
 7. spisuje protokoły (m. in. przyjęcia lub odrzucenia spadku, zgromadzenia wspólników sp. z o.o., zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni),
 8. sporządza protesty weksli i czeków,
 9. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 11. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 12. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 13. prowadzi rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 14. sporządza akty założycielskie fundacji rodzinnych, statuty fundacji rodzinnych w formie aktu notarialnego.