Menu Zamknij

Sprzedaż nieruchomości lub przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym (upadłość likwidacyjna)

Sprzedaż w drodze przetargu:

 1. odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy – o ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka masy upadłości,
 2. odpis prawomocnego postanowienia Sędziego Komisarza zezwalające na sprzedaż nieruchomości (przedsiębiorstwa) w drodze przetargu na określonych warunkach (cena minimalną, sposób sprzedaży, termin zapłaty ceny),
 3. opis i oszacowanie nieruchomości (przedsiębiorstwa) lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego,
 4. w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy przedłożyć wykaz rzeczy ruchomych, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, wierzytelności, koncesji, licencji, zezwoleń, praw własności przemysłowej itp. jakie wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz z ich wyceną,
 5. ogłoszenie syndyka masy upadłości o przetargu np. w jakiejś gazecie,
 6. protokół z otwarcia ofert sporządzony przez syndyka,
 7. odpis prawomocnego postanowienia sędziego-komisarza zatwierdzającego wybór oferenta, którego wybrał syndyk, z postanowienia sędzia-komisarz winien wynikać termin na zawarcie umowy sprzedaży (nie może być dłuży niż 4 miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru).

Sprzedaż z wolnej ręki:

 1. odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy – o ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka masy upadłości,
 2. odpis prawomocnego postanowienia sędziego komisarza zezwalającego na sprzedaż nieruchomości (przedsiębiorstwa) z wolnej ręki na określonych warunkach (cena minimalna, termin, termin zapłaty ceny), lub jak jest powołana rada wierzycieli to protokół rady zawierający uchwałę zezwalającą na sprzedaż z wolnej ręki,
 3. opis i oszacowanie nieruchomości (przedsiębiorstwa) lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez rzeczoznawcę majątkowego,
 4. w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy przedłożyć wykaz rzeczy ruchomych, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, wierzytelności, koncesji, licencji, zezwoleń, praw własności przemysłowej itp. jakie wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz z ich wyceną,
 5. ogłoszenie syndyka masy upadłości o sprzedaży z wolnej ręki np. w jakiejś gazecie,
 6. protokół z wyboru ofert sporządzony przez syndyka.

oraz ponadto:

 1. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu nabywających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 2. dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 3. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytu,
 4. dokumenty jak do sprzedaży nieruchomości.