Menu Zamknij

Sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu

Spółdzielcze Własnościowe Prawo Do Lokalu
  1. numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu,
  2. podstawa nabycia jeden z dokumentów: umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
  3. zaświadczenie ze Spółdzielni o stanie prawnym lokalu zawierające informację o powierzchni lokalu, z ilu składa się izb, usytuowaniu lokalu w budynku, komórce lokatorskiej, innych pomieszczeniach, niezaleganiu/zaleganiu z opłatami na rzecz Spółdzielni, z zaświadczenia musi wynikać czy Spółdzielnia jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu na którym znajduje się budynek, ponadto zaświadczenie musi zawierać adnotację, że zostało wydane w celu przedłożenia w kancelarii notarialnej,
  4. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu kupujących/sprzedających/darujących/obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  5. dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
  6. wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub lokalu o innym przeznaczeniu,
  7. świadectwo charakterystyki energetycznej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie starsze niż 10 lat – jeżeli sprzedający/darujący posiadają to świadectwo,
  8. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytu,
  9. nr konta bankowego sprzedających na które ma nastąpić zapłata.

Na życzenie nabywców do aktu notarialnego należy okazać:
– zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydane przez urząd gminy/miasta),
Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć do aktu może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego dotyczącego planowanej umowy.