Menu Zamknij

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

 1. numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej,
 2. zaświadczenie o samodzielności lokali (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 3. wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą na której znajduje się budynek z którego będą wyodrębniane lokale zawierające adnotację, z której wynika, że są przeznaczone dla celów wieczysto-księgowych (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 4. wypis z kartoteki budynków nie starszy niż 3 miesiące dla każdego budynku zawierający adnotację, z której wynika, że jest przeznaczony dla celów wieczysto-księgowych (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości)
 5. wypis z kartoteki lokali nie starszy niż 3 miesiące dla każdego budynku zawierający adnotację, z której wynika, że jest przeznaczony dla celów wieczysto-księgowych (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości)
 6. rzuty lokalu wraz z jego usytuowaniem na kondygnacji (piętrze),
 7. świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz ewentualnie dla lokalu o innym przeznaczeniu,
 8. ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (wydana z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu),
 9. zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na którym znajduje się adnotacja, że nie zgłoszono sprzeciwu w ustawowym terminie lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 10. w przypadku zawierania umów o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej, plan nieruchomości wspólnej z zaznaczeniem części z której będzie korzystał wyłącznie właściciel lokalu,
 11. podstawa nabycia nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego przez właściciela (dewelopera),
 12. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki na której znajduje się budynek wielomieszkaniowy lub zaświadczenie, z którego wynika, że na terenie gdzie położona jest działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy (wydane przez wydział gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki urzędu gminy/miasta),
 13. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu osób na których rzecz ustanawiana jest odrębna własność lokalu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 14. dane dewelopera – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 15. wartość rynkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub lokalu o innym przeznaczeniu,
 16. jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytu,
 17. nr konta bankowego dewelopera na które ma nastąpić zapłata.