Menu Zamknij

Umowa deweloperska

 1. podstawa nabycia nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego przez dewelopera,
 2. wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą na której realizowana jest inwestycja, zawierający adnotację, z której wynika, że są przeznaczone dla celów wieczysto-księgowych (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 3. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki(ek) lub zaświadczenie z którego wynika, że na terenie gdzie położona jest działka(ki) nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy (wydane przez wydział gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki urzędu gminy/miasta),
 4. ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca przedsięwzięcia deweloperskiego (wydana z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu),
 5. prospekt informacyjny dla realizowanej inwestycji,
 6. rzut lokalu wraz z rzutem kondygnacji (piętra) na której znajduje się ten lokal,
 7. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu osób fizycznych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 8. dane dewelopera – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 9. wartość rynkowa lokalu,
 10. jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytu,
 11. nr konta bankowego dewelopera na które ma nastąpić zapłata.