• Home
 • /
 • Sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (garażu) stanowiących odrębną nieruchomość

Sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu (garażu) stanowiących odrębną nieruchomość

 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia lokalu przez właściciela tj. jeden z dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
 3. w przypadku nabycia lokalu przez właściciela w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z którego treści będzie wynikać, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu kupujących/sprzedających/darujących/obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 5. dodatkowo w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 6. wartość rynkowa lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
 7. świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nie starsze niż 10 lat – jeżeli sprzedający/darujący posiadają to świadectwo,
 8. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu lub umowa kredytu,
 9. nr konta bankowego sprzedających na które ma nastąpić zapłata.

Na życzenie nabywców do aktu notarialnego należy okazać:

 1. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (wydane przez urząd gminy/miasta),
 2. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych i publicznoprawnych – podatku od nieruchomości (wydane przez urząd gminy/miasta).

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć do aktu może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego dotyczącego planowanej umowy.

Notariusz Piaseczno

Back to Top