Menu Zamknij

Poświadczenie dziedziczenia

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia stanowi czynność notarialną, którą wprowadziła Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. wyłącza jednak możliwość poświadczenia przez notariusza nabycia spadku otwartego przed 1 lipca 1984 r. (art. 6 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 2007 r.), co związane jest z tym, że wtedy weszło w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość, regulujące umieszczanie numeru PESEL w dowodach osobistych. Bez nr PESEL zmarłego nie można sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Poświadczenie Dziedziczenia

Przed aktem poświadczenia dziedziczenia notariusz sporządza protokół dziedziczenia na zgodne żądanie i przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, pouczając osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W sytuacji, gdy w sporządzaniu protokołu dziedziczenia nie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, na wniosek osoby zainteresowanej i przy jej udziale notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia, natomiast inne osoby zainteresowane mogą w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, który sporządził projekt protokołu dziedziczenia albo przed innym notariuszem, potwierdzić dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrazić zgodę na sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, przy czym zgodnie z art. 1025 §2 kodeksu cywilnego domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

  1. odpis skrócony aktu zgonu zmarłego,
  2. numer PESEL zmarłego,
  3. wszystkie testamenty zmarłego, jeżeli były sporządzone,
  4. akt małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy pozostawał w związku małżeńskim w dacie śmierci,
  5. akty urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, które zmieniły nazwiska ich akty małżeństwa,
  6. oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, jeżeli były składane,
  7. dane z dowodów osobistych lub paszportów spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania).