Menu Zamknij

Poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c.

Poddanie Się Egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest składane przez dłużnika w formie aktu notarialnego, co jest niezbędnym warunkiem jego skuteczności. Dobrowolne poddanie się egzekucji jest szczególnym rodzajem zabezpieczenia dla wierzyciela, umożliwiając zdecydowanie szybsze egzekwowanie należności, poprzez pominięcie postępowania rozpoznawczego, mającego za zadanie ustalić obowiązek świadczenia tj. zapłaty, wydania rzeczy. Prawidłowo złożone oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego samo staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy, uprawniający do prowadzenia egzekucji. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest instytucją materialnoprawną wywołującą skutki procesowe. Reguluje ją Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje szczegółowo w jakich sytuacjach i co do jakich obowiązków dłużnik może dobrowolnie poddać się egzekucji w akcie notarialnym, a ponadto określa co w samym oświadczeniu musi się znaleźć, by oświadczenie to było skuteczne. Dobrowolne poddanie się egzekucji może stanowić zabezpieczenie np. wydania zbywanej nieruchomości czy zapłaty ceny sprzedaży. Może też być zabezpieczeniem roszczeń wynikających z innych umów. Przykładem takim jest umowa najmu okazjonalnego lokalu, gdzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oświadczenie najemcy, w którym poddaje się on egzekucji, co do opróżnienia i wydania lokalu wynajmującemu, stanowi załącznik do tej umowy.

  1. umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji np. dzierżawy, najmu, pożyczki,
  2. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu osób poddających się egzekucji (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),