Menu Zamknij

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

  1. dane z dowodu osobistego mocodawcy, paszportu lub karty pobytu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  2. w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
  3. numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
  4. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego.