Menu Zamknij

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

  1. dane z dowodu osobistego mocodawcy, paszportu lub karty pobytu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  2. w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
  3. numer księgi wieczystej (jeżeli jest założona),
  4. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego.

FaQ

1) Kto może zostać pełnomocnikiem?
Aby zostać pełnomocnikiem należy posiadać zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikami najczęściej zostają osoby których darzymy największym zaufaniem np. członkowie rodziny, przyjaciele. Często pełnomocnikami są również prawnicy lub pośrednicy, którzy posiadają wiedzę zapewniającą bezpieczeństwo planowanej umowy. Udzielając pełnomocnictwa, zostajemy mocodawcą. Na podstawie pełnomocnictwa pełnomocnik otrzymuje prawo do reprezentowania mocodawcy.
2) Czy mogę udzielić pełnomocnictwa będąc za granicą?
Tak, można udzielić pełnomocnictwa w czasie pobytu za granicą. Dobrym nawykiem jest skonsultowanie jego treści z polskim notariuszem, aby upewnić się co do zgodności z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Jednak to nie wszystko. W większości przypadków pełnomocnictwo sporządzone za granicą będzie wymagało nadania mu tzw. klauzuli Apostille.

Klauzula Apostille jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Jeśli pełnomocnictwo nie zostało sporządzone w języku polskim, należy przetłumaczyć je na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3) Co powinno zawierać pełnomocnictwo?
Pełnomocnictwo powinno określać zasady, na jakich może działać pełnomocnik przy zawarciu umowy oraz jakie decyzje może podejmować w imieniu mocodawcy. Dla bezpieczeństwa mocodawcy warto przemyśleć określenie w pełnomocnictwie ceny, za jaką ma zostać nabyta / sprzedana nieruchomość, rodzaj nieruchomości (działka z domem, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), upoważnić pełnomocnika do dokonania zapłaty lub przyjęcia ceny.

Notariusz sporządzający pełnomocnictwo w formie akty notarialnego zadba by w pełnomocnictwie znalazły się wszystkie oświadczenia niezbędne do przystąpienia przez pełnomocnika do planowanej przez strony czynności.
4) Czy można odwołać pełnomocnictwo?
Co do zasady pełnomocnictwo można odwołać w dowolnym momencie, co więcej odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga zgody pełnomocnika ani uzasadnienia.

Kodeks cywilny przewiduje jednak, że w przypadku gdy mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, odwołanie pełnomocnictwa nie będzie skuteczne.

Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga szczególnej formy prawnej (np. formy aktu notarialnego), nawet w sytuacji, gdy taka forma była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa Pełnomocnictwo, poza przypadkiem jego odwołania wygasa również:

– wraz ze śmiercią mocodawcy;
– wraz ze śmiercią pełnomocnika

Ponadto, pełnomocnictwo ustanowione dla konkretnej czynności prawnej, wygasa z chwila dokonania tej czynności, analogicznie pełnomocnictwo udzielone na określony czas, wygasa z chwilą upływu okresu wskazanego w treści pełnomocnictwa.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik jest zobowiązany zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa.