Menu Zamknij

Darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej – działki zabudowanej lub niezabudowanej

Zniesienie Współwłasności Nieruchomości Gruntowej
 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia działki (nieruchomości) przez właściciela tzn. jeden z dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
 3. w przypadku gdy podstawą nabycia nieruchomości przez właściciela była darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dziedziczenie lub zasiedzenie niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z którego treści będzie wynikać, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą zawierające adnotację, z której wynika, że są przeznaczone dla celów wieczysto-księgowych – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 5. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki lub zaświadczenie, z którego wynika, że na terenie gdzie położona jest działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem (wydane przez wydział gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki urzędu gminy/miasta),
 6. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu darujących/obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 7. w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 8. wartość rynkowa działki,
 9. gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny – świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego nie starsze niż 10 lat – jeżeli darczyńcy posiadają to świadectwo,
 10. zaświadczenie wydane z up. starosty powiatowego z którego wynika, że działka nr ….. w obrębie ….., gm. ….. nie jest lub jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasów oraz dla tej działki nie została sporządzona inwentaryzacja lasu lub została sporządzona inwentaryzacja lasu wobec czego nie wydano lub wydano decyzję na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 o lasach.

Na życzenie obdarowanych do aktu notarialnego należy okazać:

 1. gdy na działce znajduje się budynek – wypis z kartoteki budynków zawierający adnotację, z której wynika, że jest przeznaczony dla celów wieczysto-księgowych nie starszy niż 3 miesiące, (wydany przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 2. zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany (wydane przez urząd gminy/miasta),
 3. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych i publicznoprawnych – podatku od nieruchomości, opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu (wydane przez urząd gminy/miasta)

W przypadku ujawniania podziału nieruchomości na działki i wydzielenia działki do nowej księgi wieczystej należy okazać mapę geodezyjną (sytuacyjną) z zaznaczonym podziałem, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ostateczną decyzję podziałową – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem.

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć do aktu może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego dotyczącego planowanej umowy.