• Home
 • /
 • Darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej – działki zabudowanej lub niezabudowanej

Darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej – działki zabudowanej lub niezabudowanej

 1. numer księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia działki (nieruchomości) przez właściciela tzn. jeden z dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku, akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenie dziedziczenia,
 3. w przypadku gdy podstawą nabycia nieruchomości przez właściciela była darowizna, nieodpłatne zniesienie współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dziedziczenie lub zasiedzenie niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z którego treści będzie wynikać, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej nie starszy niż 3 miesiące dla każdej działki objętej księgą wieczystą zawierające adnotację, z której wynika, że są przeznaczone dla celów wieczysto-księgowych – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem (wydane przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 5. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki lub zaświadczenie, z którego wynika, że na terenie gdzie położona jest działka nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem (wydane przez wydział gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki urzędu gminy/miasta),
 6. dane z dowodów osobistych, paszportów lub kart pobytu darujących/obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 7. w przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP, umowa/statut spółki osobowej/kapitałowej,
 8. wartość rynkowa działki,
 9. gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny – świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego nie starsze niż 10 lat – jeżeli darczyńcy posiadają to świadectwo.

 

Na życzenie obdarowanych do aktu notarialnego należy okazać:

 1. gdy na działce znajduje się budynek – wypis z kartoteki budynków zawierający adnotację, z której wynika, że jest przeznaczony dla celów wieczysto-księgowych nie starszy niż 3 miesiące, (wydany przez starostwo powiatowe albo urząd miasta na prawach powiatu, wydział geodezji i nieruchomości),
 2. zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany (wydane przez urząd gminy/miasta),
 3. zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych i publicznoprawnych – podatku od nieruchomości, opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu (wydane przez urząd gminy/miasta)

 

W przypadku ujawniania podziału nieruchomości na działki i wydzielenia działki do nowej księgi wieczystej należy okazać mapę geodezyjną (sytuacyjną) z zaznaczonym podziałem, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ostateczną decyzję podziałową – do wcześniejszej konsultacji z notariuszem.

 

Zakres dokumentów, jaki należy przedłożyć do aktu może ulec zmianie w zależności od stanu prawnego dotyczącego planowanej umowy.

 

Notariusz w Piasecznie

Back to Top